Algemene voorwaarden

Alle overeenkomsten geschieden uitsluitend tegen de hierna vermelde onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen zijn slechts geldig indien ze door beide partijen schriftelijk bevestigd, gedateerd en ondertekend zijn.

 

1.       Al onze facturen zijn contant betaalbaar te 9220 Moerzeke, Pompelhoekstraat 17 Iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag, brengt de verplichting mede een interest te betalen van 1% per maand.

2.       In geval van niet-tijdige betaling zal van rechtswege en zonder aanmaning onmiddellijk de som, gelijk aan 15% van de niet vereffende rekening, met een minimum van 200 Euro per factuur, aangerekend worden ten titel van schadeloosstelling en ongeacht de bovenvermelde interest. Onkosten verbonden aan onbetaalde facturen of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de klant of de vereniging afzonderlijk aangerekend.

3.       In geval van wanbetaling houden wij ons recht voor om de verdere uitvoering van alle lopende offertes en opdrachten op te schorten en dit zonder voorafgaande verwittiging aan het adres van de klant of vereniging, ook indien deze getekend zijn voor akkoord.

4.       Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant of vereniging.

5.       De overeengekomen prijzen kunnen t.e.m. 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of onder worden herzien, voor zover de herziening een gevolg is van een wijziging in:
a. de op de reis toegepaste wisselkoers en/of
b. de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c. de verschuldigde heffingen en belastingen

6.       Alle bijkomende extra kosten zoals parkings, tolwegen (zowel in binnenland als buitenland) en gebruik van andere extra’s die niet zijn aangevraagd bij de offerte en/of bestelling zullen volledig en integraal aangerekend worden aan de klant of vereniging die de opdracht heeft geplaatst.

7.       Alle klachten, bezwaren of protesten van welke aard ook worden enkel aanvaard en dienen ons overgemaakt worden per aangetekend schrijven op de maatschappelijke zetel binnen de acht dagen na de geleverde prestaties. Na deze termijn worden al de diensten beschouwd als definitief aanvaard. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

8.       Alle bestellingen en/of wijzigingen die zonder schriftelijk verwittigen worden afgelast binnen de 3 dagen voor de voorziene afreis, zullen worden gefactureerd tegen 100% van de opgegeven vervoerprijzen. Tussen de 14 dagen en 3 dagen voor afreis wordt er 100 Euro aangerekend.

9.       Indien  de rit wordt uitbesteed aan collega’s is Fimatour op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor het materieel en/of service die deze collega’s aanbieden.

10.   Bij bestelling van een autocarreis voor rekening van derden zoals een vennootschap, groepering, vereniging, V.Z.W., vriendengroep enz. is de fysieke persoon die de bestelling plaatst hoofdelijk en ondeelbaar met de door hem aangeduide derden, gehouden tot betaling. Evenzeer zal de fysieke persoon die de bestelling geplaatst heeft hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zijn voor de vereniging. Wanneer blijkt dat een reiziger zich aan wangedrag schuldig maakt, kan deze onmiddellijk en zonder verhaal uitgesloten worden en alle gevolgen en kosten die daaruit voorvloeien zijn ten zijne lasten. Alsook elke vrijwillige of onvrijwillige schade die door de reiziger toegebracht word aan derden of aan het materiaal van de autocaruitbater of zijn onderaannemer.

11.   Iedere vereniging of rechtspersoon voor wie de reis wordt uitgevoerd, wordt geacht kennis te hebben genomen van onze algemene verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden. Tevens nemen zij de verplichting op zich de verkoopsvoorwaarden aan de reiziger kenbaar te maken.

12.   Fimatour of zijn werknemers kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies, beschadiging of diefstal van het reisgoed door derden of andere onvoorziene factoren. Wij raden u aan om een goede reisverzekering af te sluiten die voldoende dekking biedt bij diefstal of beschadiging van uw reisgoed.

13.   Fimatour behoudt zich het recht om bij een vertraging van minimum 15 minuten – veroorzaakt door één der reizigers – niet langer te wachten om de geldende reglementering rond rij- en rusttijden te kunnen naleven .  Indien er toch MOET gewacht worden dan zal de factuur vermeerderd worden met de extra kosten die dit zal teweegbrengen (2de chauffeur – overuren – …).

14.   Wijziging van opdrachten zijn slechts mogelijk na schriftelijke overeenkomst en mits betaling der eventuele meerkosten. De klant of vereniging blijft volledig verantwoordelijk voor het opgeven van vertrekdata, vertrekuren en capaciteit van het gevraagde voertuig. Bij het doorgeven van fouten door de klant of de vereniging is Fimatour of het dienstdoende personeel niet verantwoordelijk.

15.   Termijnen voor de uitvoering der verplaatsingen, door ons bevestigd, worden in de mate van het mogelijke nageleefd. In geval van reisonderbreking ten gevolge van gevallen van overmacht, zoals overstromingen, ongevallen, opengebroken banen, mist, staking, enz… De daaruit voortvloeiende en bijkomende kosten voor vervoer en verblijf zijn volledig ten laste der reizigers.

16.   Al de opdrachten worden uitgevoerd volgens de recentste geldende Europese wetgeving.

17.   Voor iedere betwisting aangaande huidige factuur zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.  Het trekken van een wisselbrief, een verklaring in gemeen vonnis of gelijk welke omstandigheid doet aan deze clausule geen afbreuk.  Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria en verliezen, zullen ten laste van de klant of vereniging zijn en ook volledig op hem worden verhaald.